[fusion_text]Uważa się, że podziału majątku wspólnego może dokonać dopiero po rozwodzie lub separacji. To błędne przekonanie wynika z powszechności wspólności majątkowej jako podstawowego ustroju majątkowego jaki istnieje między małżonkami oraz wciąż rzadkim zawieraniem intercyz. Momentem wyznaczającym możliwość podzielenia wspólnego majątku jest chwila ustania wspólności ustawowej, która nie musi pokrywać się z chwilą ustania małżeństwa.

W jakich przypadkach ustaje wspólność majątkowa między małżonkami?

Od chwili ustania wspólności ustawowej podział majątku, zarówno sądowy, jak również umowny, jest możliwy. Można wyróżnić ustanie wspólności w trakcie trwania małżeństwa oraz ustanie wspólności wiążące się z ustaniem małżeństwa.

W trakcie małżeństwa wspólność majątkowa może ustać z następujących przyczyn:[/fusion_text][checklist icon=”fa-check” iconcolor=”” circle=”” circlecolor=”” size=”13px” class=”” id=””][li_item icon=””]małżonkowie postanowią zawrzeć umowę o rozdzielność majątkową[/li_item][li_item icon=””]sąd dokona ustanowienia rozdzielności majątkowej (w tym przypadku moment ustania wspólności określa sąd; może on być wcześniejszy niż data uprawomocnienia się orzeczenia sądu)[/li_item][li_item icon=””]jedno z małżonków zostanie ubezwłasnowolnione[/li_item][li_item icon=””]w stosunku do jednego z małżonków zostanie ogłoszona upadłość[/li_item][li_item icon=””]sąd orzeknie o separacji małżonków[/li_item][/checklist][fusion_text]Wspólność majątkowa ustaje zawsze z chwilą ustania samego małżeństwa. W przypadku:[/fusion_text][checklist icon=”fa-check” iconcolor=”” circle=”” circlecolor=”” size=”13px” class=”” id=””][li_item icon=””]rozwodu – wspólność ustaje z chwilą uprawomocnienia się wyroku rozwodowego[/li_item][li_item icon=””]śmierci jednego z małżonków albo obojga małżonków[/li_item][li_item icon=””]uprawomocnienia się wyroku unieważniającego małżeństwo[/li_item][/checklist][fusion_text]

Podział majątku wspólnego w czasie trwania małżeństwa

Możliwy jest podział majątku wspólnego w czasie trwania małżeństwa. Kodeks rodzinny i opiekuńczy zakazuje dokonywania podziału w czasie trwania wspólności majątkowej, a nie w czasie trwania małżeństwa. Dopóki, więc wspólność (ustawowa lub umowna) istnieje, żaden z małżonków nie może żądać podziału majątku. Wspólność ta może ustać nie tylko wskutek rozwodu czy separacji, ale również w wyniku decyzji samych małżonków. Dodatkowo, każdy z małżonków może żądać, aby rozdzielność majątkową ustanowił sąd – jeśli zajdą ku temu ważne powody. W każdym przypadku, gdy małżonków nie będzie już wiązał ustrój wspólności majątkowej, może dojść do podziału majątku – również, gdy nastąpi to w trakcie małżeństwa.

W czasie trwania wspólności nie jest możliwy ani podział majątku wspólnego, ani rozporządzanie przez małżonka (lub zobowiązywanie się do rozporządzania) udziałem, który w razie ustania wspólności przypadnie mu w majątku wspólnym lub w poszczególnych przedmiotach należących do tego majątku. Wynika to z tego, że w czasie trwania wspólności nie można określić wysokości udziałów, jakie przypadną każdemu z małżonków w majątku wspólnym. Dopiero od chwili ustania tej wspólności, do majątku, który był nią objęty, jak również do podziału tego majątku, stosuje się odpowiednio przepisy o wspólności majątku spadkowego i o dziale spadku (a to oznacza, że stosuje się odpowiednio przepisy o współwłasności w częściach ułamkowych).[/fusion_text][fusion_text]Podstawa prawna:[/fusion_text][checklist icon=”fa-check” iconcolor=”” circle=”” circlecolor=”” size=”13px” class=”” id=””][li_item icon=””]Ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. – Kodeks rodzinny i opiekuńczy (U. 1964 r., Nr 9, poz. 59, ze zmianami),[/li_item][li_item icon=””]Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego (U. 1964 r., Nr 43, poz. 296, ze zmianami)[/li_item][li_item icon=””]Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (U. 1964 r., Nr 16, poz. 93, ze zmianami)[/li_item][/checklist]