[fusion_text]Termin „kontakt” zdefiniowany został w art. 2.a Konwencji w sprawie kontaktów z dziećmi który stanowi, o tym że: kontakt oznacza pobyt dziecka przez określony czas albo jego spotkanie z osobą z którą stale nie mieszka, a także każdą formę komunikacji między dzieckiem i taką osobą oraz dostarczanie takiej osobie informacji o dziecku, albo dziecku o tej osobie. Treść art. 113 § 2 KRO odpowiada tej definicji i stanowi, że poprzez kontakt należy rozumieć:[/fusion_text][checklist icon=”fa-check” iconcolor=”” circle=”” circlecolor=”” size=”13px” class=”” id=””][li_item icon=””]Przebywanie z dzieckiem (tj. odwiedziny, spotkania, zabieranie dziecka poza miejsce jego stałego pobytu)[/li_item][li_item icon=””]Bezpośrednie porozumiewanie się[/li_item][li_item icon=””]Utrzymywanie korespondencji[/li_item][li_item icon=””]Korzystanie z innych środków porozumiewania się na odległość, w tym ze środków komunikacji elektronicznej[/li_item][/checklist][fusion_text]Sąd Najwyższy zaliczył do kategorii kontaktów pośrednich obowiązek informowania osoby uprawnionej o dziecku i dziecka o tej osobie.

Podmiotami uprawnionymi i zobowiązanymi do kontaktu są niewątpliwie rodzice dziecka. Zgodnie z art. 113§ 1 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego prawo i obowiązek kontaktu z dzieckiem jest niezależny od władzy rodzicielskiej. Dziecko ma prawo „do utrzymywania regularnych stosunków osobistych i bezpośrednich kontaktów z obojgiem rodziców, z wyjątkiem przypadków, gdy jest to sprzeczne z najlepiej pojętym interesem dziecka”. Utrzymywanie regularnych osobistych stosunków i bezpośrednich kontaktów z obojgiem rodziców, jest prawem samego dziecka, a nie rodziców.

Zgodnie z zasadą dobra dziecka mogą być ustanowione kontakty między dzieckiem a osobami innymi niż jego rodzice, a mającymi rodzinne związki z dzieckiem. Warto zaznaczyć, że rodzinne związki nie są ograniczone tylko do pokrewieństwa. Oznaczają one wszelkiego rodzaju bliskie związki, takie jak między dzieckiem a jego dziadkami lub rodzeństwem, wynikające z mocy prawa lub relacji, która de facto ma charakter rodzinny.

Zgodnie z art. 1136 KRO wniosek o uregulowanie kontaktów z dzieckiem mogą złożyć:[/fusion_text][checklist icon=”fa-check” iconcolor=”” circle=”” circlecolor=”” size=”13px” class=”” id=””][li_item icon=””]rodzeństwo[/li_item][li_item icon=””]dziadkowie[/li_item][li_item icon=””]powinowaci w linii prostej (ojczym, macocha itd. oraz rodzice małżonka, dziadków małżonka itd.)[/li_item][li_item icon=””]inne osoby, jeżeli sprawowały przez dłuższy czas pieczę nad dzieckiem. Do grona „innych osób” można zaliczyć zarówno wuja i ciotkę, nianię, jak i inne osoby niespokrewnione z dzieckiem, jeżeli dziecko znajdowało się pod ich pieczą[/li_item][/checklist][fusion_text]Osoby zainteresowane realizacją kontaktów, mają pełną dowolność w kwestii ustalenia sposobu ich wykonywania, niezależnie od tego, czy kontakty te stwierdzone zostaną orzeczeniem sądowym, czy też w inny sposób ustanowione.[/fusion_text]