Ministerstwo Sprawiedliwości proponuje reformę prawa rodzinnego polegającą na możliwości orzeczenia alimentów w kilka dni oraz skutecznego egzekwowania prawa rodziców do kontaktów z dzieckiem.  Przygotowywane zmiany wedle tego, co zakłada Ministerstwo mają przyspieszyć procedurę przyznawania alimentów, przy pominięciu wieloletnich procesów sądowych. Temu celowi ma służyć wprowadzenie tzw. alimentów natychmiastowych, których wysokość ma być ustalana według jednej uniwersalnej zasady. Każdego roku będzie ogłaszana kwota przeliczeniowa, która pozwoli ustalić wysokość świadczenia. Kwota ta będzie zależna min. od minimalnego wynagrodzenia i liczby dzieci. Na dzień dzisiejszy (marzec 2018 r.) świadczenie  to wynosiłoby 460 zł na jedno dziecko, 840 zł na dwoje dzieci, a 1140 zł na troje. Ważne jest przy tym, że uzyskanie alimentów natychmiastowych nie uniemożliwia domagania się wyższych alimentów w sądzie.  Projekt przewiduje też, że obowiązek alimentacyjny wobec dziecka będzie automatycznie wygasał po ukończeniu przez niego 25 -go roku życia, bez konieczności wnoszenia sprawy sądowej o wygaśnięcie alimentów.

Co ważne głównie dla ojców: projekt Ministerstwa ma zagwarantować rodzicowi, u którego dziecko stale nie przebywa – utrzymywanie relacji z dziećmi poprzez ograniczenie utrudniania przez matki kontaktów z dzieckiem. Projekt zakłada, że osobie utrudniającej kontakty może zostać przydzielony kurator, a jeśli nadzór ten oraz kary pieniężne nie przyniosą efektu – sprawa może trafić do prokuratora.