Aby sąd orzekł o rozwodzie konieczne jest stwierdzenie trwałego i zupełnego rozkładu pożycia małżonków. Jednakże pomimo zupełnego i trwałego rozkładu pożycia orzeczenie rozwodu jest niedopuszczalne jeżeli:

  • wskutek rozwodu miałoby ucierpieć dobro wspólnych małoletnich dzieci
  • z innych względów orzeczenie rozwodu byłoby sprzeczne z zasadami współżycia społecznego
  • żąda rozwodu małżonek wyłącznie winny rozkładu pożycia (chyba, że drugi małżonek wyrazi zgodę na rozwód albo, że odmowa jego zgody na rozwód jest w danych okolicznościach sprzeczna z zasadami współżycia społecznego.

Przy ocenie, czy rozwód nie będzie sprzeczny z dobrem wspólnych małoletnich dzieci należy uwzględnić, czy rozwód nie osłabi więzi dziecka z małżonkiem, przy którym dzieci nie pozostaną. Trzeba brać wówczas pod uwagę stan istniejącego trwałego rozkładu, który nie uległby zmianie przez odmówienie rozwodu. Jeżeli środki na wychowanie dziecka są zapewnione i kontakt z obojgiem rodziców nie będzie utrudniony, to w takim przypadku dobro dziecka nie stanowi przesłanki do nieudzielenia rozwodu.

W każdym przypadku należy rozważyć jaka byłaby sytuacja dzieci, gdyby do rozwodu nie doszło i porównać ją z sytuacją, jaka będzie miała miejsce po orzeczeniu rozwodu. Wytworzona w rodzinie przez rodziców zła atmosfera, która wpływałaby na małoletnie dzieci, demoralizowała je i zagrażała ich wychowaniu, uzasadnia uznanie, że dobro dzieci nie ucierpiałoby  na skutek orzeczenia rozwodu ich rodziców

Orzeczenie rozwodu może okazać się sprzeczne z zasadami współżycia społecznego w szczególności, gdy jeden z małżonków jest nieuleczalnie chory i rozwód stanowiłby dla niego rażącą krzywdę. Jednakże sprzeczność orzeczenia rozwodu z zasadami współżycia społecznego nie zachodzi w sytuacji, gdy choroba jednego z małżonków jest wyłącznie przez niego zawiniona.

W przypadku orzeczenia rozwodu bez zgody drugiego małżonka na żądanie małżonka wyłącznie winnego, sąd powinien uzasadnić dlaczego uznał odmowę zgody za sprzeczną z zasadami współżycia społecznego i wskazać okoliczności.