Sprawy o rozwód  i o separację rozpatruje sąd okręgowy właściwy według miejsca ostatniego zamieszkania małżonków, pod warunkiem, że w tym okręgu nadal stale przebywa chociaż jedno z nich. Jeżeli jednak żaden z małżonków nie mieszka w tym okręgu, wówczas sądem właściwym jest sąd miejsca zamieszkania pozwanego. Gdy nie jest znane miejsce zamieszkania pozwanego i nie można go ustalić, to sądem właściwym jest sąd miejsca zamieszkania powoda. Trzeba pamiętać, że jest to właściwość wyłączna. Oznacza to, że małżonkowie nie mogą jej zmienić umownie.