Jakimi sprawami zajmuje się nasza kancelaria?

Nasza Kancelaria zajmuje się sprawami z zakresu prawa rodzinnego: o rozwód, separację, alimenty, dotyczącymi władzy rodzicielskiej, sprawami o podziału majątku wspólnego, a także sprawami spadkowymi.


Jaki jest koszt prowadzenia sprawy o rozwód?

Wynagrodzenie adwokata jest ustalane indywidualnie. Stawki rozpoczynają się od 2000zł. Wysokość wynagrodzenia opiera się na przewidywanym nakładzie pracy przy danej sprawie i jej zawiłości. Przy ustalaniu wynagrodzenia bierzemy pod uwagę, czy sprawa dotyczy rozwodu z orzeczeniem o winie czy też bez oraz czy strony posiadają małoletnie dzieci, co do których istnieją sporne kwestie w zakresie uregulowania kontaktów czy alimentów.


Jak określić wysokość alimentów?

Wysokość alimentów to wypadkowa potrzeb dziecka i możliwości majątkowych i zarobkowych osoby zobowiązanej. W procesie o alimenty należy udowodnić odpowiednimi dokumentami zarówno koszty życia dziecka, jak i możliwości zarobkowe ojca.Ile wynosi opłata sądowa od pozwu o alimenty?

Strona dochodząca alimentów jest zwolniona z opłaty sądowej od pozwu.


Czy dziadkowie mogą widywać wnuka?

Tak, dziadkowie również mogą żądać ustalenia kontaktów z wnukami na drodze sądowej.


Czy mogę utrzymywać kontakty z dzieckiem jeżeli zostałem pozbawiony władzy rodzicielskiej?

Ograniczenie władzy rodzicielskiej nie wyłącza uprawnienia do sądowego uregulowania kontaktów z dzieckiem, które obejmują między innymi: odwiedziny, spotkania, czy telefony.


Skąd wziąć informacje o stanie rachunku bankowego współmałżonka w sprawie o podział majątku wspólnego?

Jeżeli do sprawy będzie potrzebne ustalanie stanu rachunku współmałżonka, należy wystąpić do sądu z wnioskiem, by zwrócił się do odpowiednich banków. Na żądanie sądu prowadzącego sprawę, bank jest zobowiązany udzielić informację o stanie konta danej osoby.


Czy trzeba występować do sądu, aby dokonać podziału majątku po rozwodzie?

Małżonkowie w każdym momencie trwania małżeństwa mogą dokonać umownego podziału majątku dorobkowego Mogą to zrobić w formie aktu notarialnego. Do tego potrzebna jest jednak zgoda małżonków co do sposobu tego podziału. W sytuacji gdy jest spór co do tego, jak podzielić majątek, konieczne jest rozstrzygnięcie sądu.


Jaki majątek jest przedmiotem podziału?

Przedmiotem sądowego podziału majątku jest tylko majątek wspólny małżonków, a więc ruchomości i nieruchomości nabyte podczas trwania małżeństwa.


Jaka jest zasada co do wielkości udziałów małżonków w majątku wspólnym?

Oboje małżonkowie mają równe udziały w majątku wspólnym, chyba że co innego zostało ustalone w umowie majątkowej, jeśli została ona zawarta. Z ważnych powodów każdy z małżonków może żądać ustalenia udziałów z uwzględnieniem stopnia przyczynienia się do jego powstania.


Co się dzieje z moim nazwiskiem po rozwodzie?

Po rozwodzie, kobieta może pozostać przy nazwisku byłego męża. Jeżeli chce wrócić do nazwiska, które nosiła przed ślubem, w terminie 3 miesięcy od rozwodu, może złożyć oświadczenie przed Kierownikiem USC i wrócić do panieńskiego nazwiska.


Ja chcę rozwodu, a żona/mąż separacji, co orzeknie sąd?

Jeżeli jeden z małżonków żąda separacji, a drugi rozwodu, sąd bada, czy w danym małżeństwie jest jeszcze szansa na powrót małżonków do siebie. W takim przypadku sąd może orzec separację. Jeżeli sąd oceni, że nie ma szans na dalsze trwanie małżeństwa, orzeknie rozwód. Wyrok Sądu zależy od indywidualnych okoliczności sprawy.


Chcę się rozwieść bez orzekania o winie, a żona/mąż domaga się rozwodu z mojej winy, czy sąd może zaniechać orzekania o winie?

Aby sąd wydał wyrok bez orzekania o winie, oboje małżonkowie muszą się na to zgodzić. Jeżeli jeden z  małżonków założy sprawę o rozwód bez orzekania o winie, a drugi będzie chciał orzekać o winie, to sąd musi rozstrzygnąć, kto faktycznie jest winien rozpadowi związku – czy jeden z małżonków, czy też oboje.


Czy muszę iść na sprawę rozwodową osobiście?

Sprawa o rozwód wymaga przeprowadzenia dowodu z przesłuchania małżonków. Jeśli sąd wzywa do osobistego stawiennictwa, to udział w rozprawie jest obowiązkowy. Na pozostałych terminach rozpraw, wystarczający jest udział adwokata.


Jakie dokumenty będą potrzebne do rozwodu?

Aby założyć sprawę o rozwód, niezbędne są odpisy aktów stanu cywilnego, tj. akt małżeństwa i akty urodzenia dzieci.


Kiedy można domagać się podwyższenia alimentów?

Podwyższenia zasądzonych przez sąd lub dobrowolnie ustalonych alimentów można domagać się w każdym czasie. Jedynym warunkiem jest  zmiana sytuacji. Może to być zmiana polegająca przede wszystkim na: zwiększeniu kosztów utrzymania dziecka poprzez: podwyższone opłaty związane z nauką, koszty udziału w zajęciach dodatkowych oraz rosnące wraz z wiekiem  koszty bieżącego codziennego utrzymania. Podwyższenia alimentów można domagać się również w sytuacji, gdy mamy wiedzę o zwiększonych zarobkach zobowiązanego do alimentacji. W każdej sytuacji należy udowodnić, że od czasu ustalenia wcześniejszych alimentów, potrzeby dziecka wzrosły lub zwiększyły się możliwości zarobkowe tego, kto alimenty płaci.


Kiedy można domagać się obniżenia alimentów?

Obniżenia alimentów można domagać się w każdym czasie. Jedynym warunkiem jest  zmiana sytuacji. Może to być zmiana polegająca np. na: utracie pracy, obniżeniu zarobków, długotrwałej chorobie, bądź zmniejszeniu kosztów utrzymania dziecka. W każdym przypadku zmianę sytuacji należy udowodnić w sądzie stosownymi zaświadczeniami.


Do kiedy rodzice muszą płacić alimenty na dziecko pełnoletnie?

Obowiązek alimentacyjny rodziców wobec dzieci trwa – pomimo ich pełnoletności – do czasu osiągnięcia samodzielności finansowej. A więc, do momentu kiedy dziecko ukończy szkołę, zdobędzie zawód czy znajdzie pracę.  Jeśli jednak dziecko pełnoletnie nie przykłada się do nauki, zaniedbuje studia czy przeciąga bez usprawiedliwienia czas nauki, to obowiązek rodziców do dalszego dostarczania środków utrzymania może ustać.


Do jakiego Sądu wnieść pozew o rozwód, a do jakiego o separację?

Sprawy o rozwód  i o separację rozpatruje sąd okręgowy właściwy według miejsca ostatniego zamieszkania małżonków, pod warunkiem, że w tym okręgu nadal stale przebywa chociaż jedno z nich. Jeżeli jednak żaden z małżonków nie mieszka w tym okręgu, wówczas sądem właściwym jest sąd miejsca zamieszkania pozwanego. Gdy nie jest znane miejsce zamieszkania pozwanego i nie można go ustalić, to sądem właściwym jest sąd miejsca zamieszkania powoda. Trzeba pamiętać, że jest to właściwość wyłączna. Oznacza to, że małżonkowie nie mogą jej zmienić umownie.


Jaki jest koszt pozwu o rozwód?

Od pozwu o rozwód sąd pobiera opłatę stałą w wysokości 600 zł.


Jaki jest koszt pozwu o separację?

Jeżeli małżonkowie złożą zgodny wniosek o separację, to opłata wynosi 100 zł. Należy pamiętać, aby wniosek był podpisany przez obojga. Jeżeli pozew o separację składa tylko jeden z małżonków, to opłata wynosi tyle, co za sprawę o rozwód, czyli 600 zł.

Jeżeli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania skontaktuj się z nami! Odpowiedzi udzieli nasz Adwokat.

Nr tel.
+48 608 638 183

E-mail: biuro@sicurezza24.pl