Bez alimentów nie otrzymamy świadczenia 500+

W dniu 1 sierpnia 2017 r. weszły w życie zmiany dotyczące programu 500+, które mają za zadanie uszczelnienie systemu przyznawania świadczeń. Zmiany dotyczą między innymi rodziców samotnie wychowujących dzieci. Aby mogli oni ubiegać się o świadczenie 500+, muszą mieć zasądzone alimenty na dziecko od drugiego rodzica. Alimenty będzie można ustalić nie tylko w drodze powództwa, ale także w drodze np. ugody sądowej, zatwierdzonej sądownie ugody przed mediatorem lub też w formie aktu notarialnego opatrzonego przez sąd klauzulą wykonalności. Od tej zasady będą wyjątki. Zaświadczenia o alimentach nie muszą przedstawiać rodzice w sytuacji  gdy uzyskanie alimentów jest obiektywnie niemożliwe, bo np. drugi z rodziców nie żyje lub jest nieznany. Wyjątkiem będzie też sytuacja, gdy powództwo o alimenty zostało oddalone, sąd zobowiązał jednego z rodziców do ponoszenia całkowitych kosztów utrzymania dziecka bądź też gdy dziecko zgodnie z orzeczeniem sądu jest pod opieką naprzemienną obojga rodziców.